[wpml_language_selector_widget]

תקנון, תנאים ומדיניות הגנת פרטיות

1. מבוא

1.1.  BariMax © – חברת נובוקוגיטו בע"מ הקימה אתר זה עבורך, על מנת שתוכל לקבל מידע על החברה, על מוצרי החברה וכן מידע נוסף אחר.

1.2. הגישה לאתר הנ"ל והשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש באתר וכן לזכויות המוגנות בחוק לסימנים מסחריים ולזכויות יוצרים. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בעיון רב, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו.

1.3 בתנאי שימוש אלה:

"מומחה"-   כל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד המופיע במאגר המומחים של האתר.

"החברה"-  חברת BariMax ©   נובוקוגיטו בע"מ ו/או חברת BriAA בע"מ, ו/או אחר המוצג באתר החברה לרבות מנהלי החברה ו/או בעלי החברה ו/או עובדי החברה ו/או  כל אדם מטעמה של החברה.

"משתמש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במידע ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר.

1.4  מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

1.5 כל שימוש באתר, לרבות השימוש בתכני האתר ו/או בשירותיו, יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.

1.6 אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

1.7  השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

1.8 תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של סתירה ביניהם, קובע האמור בתנאי השימוש הספציפיים יותר.

2. קניין רוחני

2.1 כל סימן ו/או איור ו/או צילום ו/או כיתוב ו/או סמל ו/או דף אתר (לרבות הנתונים והמידע שהוא מכיל) המופיעים באתר, הינם קנינה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.

2.2   אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המוצגים באתר (או חלק מהם) ו/או לעשות בהם כל פעולה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש ומראש.

2.3 לחברה קיימת זכות יוצרים על הרעיון העומד ביסוד האתר וכן על כל מידע המופיע באתר לרבות השירותים באתר, עיצוב האתר וסימני המסחר באתר.

3. השימוש באתר

3.1  משתמש יעשה שימוש באתר אך ורק בהתאם להוראות כל דין.

3.2 משתמש אינו מורשה לעשות שימוש בשירות כלשהו הקיים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע שהוא שקרי ו/או  מטעה ו/או בלתי חוקי.

3.3  המשתמש אינו רשאי לפגוע ו/או לעשות שימוש שלא כדין, בכל דרך שהיא, בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

3.4  החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש את השימוש באתר אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

3.5  החברה רשאית להסיר מידע מהאתר ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מטעמה.

4. הגבלת אחריות החברה

4.1   המידע והתכנים באתר אינם מהווים המלצות למתן טיפול רפואי זה או אחר, ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. חלק מהמידע המפורט באתר הינו מידע מקצועי כללי, לצרכי העשרה, בהסתמך על מחקרים קיימים, שניתן בידי איש מקצוע בשיתוף עם אתר BariMax. אין המדובר בהמלצה לרכישת מוצר כלשהו ממוצריה של BariMax, או בהצהרה לגבי יעילותם או תכונותיהם. מוצריה של BariMax הם אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. ההסתמכות על המידע המפורט להלן היא על אחריות הקורא בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישת מוצר כלשהו.

4.2  התכנים המופיעים באתר ובמרכז המידע או גלריית המומחים שבאתר נועדו להרחיב את הידע האישי של המשתמשים ולשמש כסיוע. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים ו/או מחקרים ו/או מאמרים ו/או מדריכים ו/או עצות ו/או מידע אחר שמופיעים באתר או בפורום  האתר, אלא יש להיוועץ עם רופא מומחה ו/או לפנות לקבלת טיפול רפואי. כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו והמידע שבו, יעשו אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים באתר והחברה לא תשא בכל אחריות על כך.

4.3  אנא זכור, כל מחקר ו/או מדריך ו/או מאמר ו/או מידע ו/או פרסום אחר המופיע באתר – אין לראות בו הוראות לטיפול עצמי ו/או אבחון ו/או התוויה רפואית ו/או המלצה לטיפול או לנטילת חומר זה או אחר. כל ייעוץ וטיפול חייב להינתן בידי רופא ותחת פיקוחו.

4.4 החברה ו/או יוצרי האתר ו/או חברי צוות האתר ו/או עובדי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע  ו/או בשירותים באתר ועל המשתמש באתר, תחול האחריות המלאה והבלעדית בגין פעולותיו ותוצאותיהן.

4.5 מובהר כי השימוש באתר ו/או תכניו אינם ניתנים להתאמה לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. השימוש באתר ותכניו מוצגים באתר וניתנים לשימוש, כפי שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולמשתמש באתר, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות ו/או טיב התוכן ו/או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה, וברור למשתמש כי האחריות  בגין שימוש באתר ו/או בתכניו- חלה עליו באופן בלעדי.

4.6 החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר קצה בו הוא מופיע, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן ו/או הסתמכות על התוכן.

4.7  השימוש באתר ובתכניו הנו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו  ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או  כתוצאה מהשימוש במידע או תוכן כלשהו המופיע באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע או תוכן כלשהו באתר.

4.8  החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לכל מעשה ו/או מחדל שמקורו במטפל או  צד שלישי כלשהו ו/או במידע שפרסם מטפל/מומחה ו/או צד שלישי כלשהו באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין מטפל / מומחה או צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות המטפל/מומחה או צד שלישי כלשהו ו/או השירותים שמציע המטפל/מומחה או צד שלישי כלשהו ו/או פנה למטפל/מומחה או לצד שלישי כלשהו ו/או פנה לאתר של מטפל/מומחה או של  צד שלישי כלשהו, באמצעות הגלישה באתר BariMax ©   או באמצעות קישור (Link) מאתרBariMax©  .

4.9  החברה  ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאספקת השירותים ו/או מוצרים הניתנים ע"י המטפלים/מומחים המופיעים באתר, ואינם אחראים גם לטיבם ו/או איכותם ו/או זמינותם של המוצרים ו/או שירותים אלה.

4.10  החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים למהימנות המידע ו/או דיוק המידע ו/או אמינות  המידע הניתן ע"י מטפל/מומחה ו/או צד שלישי כלשהו והמופיע באתר.

4.11  תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים כמו שהם (AS IS) כפי שנתקבלו, ללא אחריות מכל סוג שהוא של החברה ו/או מי מטעמה. החברה אינה אחראית לאי התאמות כלשהן בנתונים המתקבלים ממטפלים/מומחים ו/או צד שלישי ו/או לאמינות ומהימנות אותם הנתונים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעות מנתונים שמקורם בנתונים אלו.

4.12  החברה אינה אחראית לאבטחה, לאמינות, לדייקנות, ולביצוע שירותי החיפוש באתר. כמו כן החברה אינה אחראית על שום מידע  ו/או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינה אחראית לשירותים ו/או מוצרים המתקבלים ו/או מוצגים דרך כל קשור המסופק ע"י האתר ו/או שירותי החיפוש באתר.

4.13  בהצגת נתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למטפל/מומחה כלשהו ו/או צד שלישי כלשהו ו/או למוצרים ו/או השירותים המוצעים ע"י המטפל/מומחה או צד שלישי כלשהו.

4.14  החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או  בתוכנה  ו/או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיו"ב, שייגרם למשתמש האתר או לרכושו עקב כך.

4.15 מובהר כי החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו, מבנהו, מראהו, זמינותו והשירותים המוצעים וזאת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמשי האתר ו/או למטפלים, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  כלפי החברה בקשר לסגירת האתר ו/או לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

4.16  המשתמש מתחייב לשפות את החברה, את עובדיה, את מנהליה, את בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל  נזק ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

5. הגנה על פרטיות

5.1  עם הירשמו של משתמש במאגר המידע של החברה, תהא החברה רשאית לשלוח אליו מדי פעם בדיוור ישיר, מידע בדבר שירותיה ו/או מידע פרסומי ו/או מידע אחר. אם לא יהיה המשתמש מעוניין להמשיך לקבל מידע זה,  על המשתמש לסמן באתר במקום המיועד לכך, כי אין ברצונו להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור. בהסכמתך לקבל מידע מאתר BariMax, אנו רשאים להשתמש בכתובת האלקטרונית שלך על מנת לשלוח אליך מידע הקשור בפעילות החברה על מנת לשפר את אפשרויות הרכישה שלך. תוכל להודיע לנו שאינך מעוניין שנשלח לך את המידע הזה, באחת הדרכים הבאות:

1.משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@BariMax.co.il, ובו פירוט השירותים שאינך מעוניין לקבל עוד.

2.שרות לקוחות בוצאפ / טלפון  051-2124100 או בפקס   09-7722389

3.משלוח דואר לכתובתנו  החוחית 46 רעננה 4372519  .

4.כניסה לאתר BariMax לחיצה על כפתור "צור קשר" ושליחת מייל על בקשה להפסקת מנוי.

5.2  בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך ובין היתר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך המלא, כתובת מגורים  ומספר טלפון. בנוסף לפרטים אלו יתכן כי תתבקש לבחור סיסמא, אשר תשמש לזיהוי שלך לצורך קבלת שירותים. הינך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמא ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

5.3  המשתמש באתר מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שתתבקש במסגרת ההרשמה לאתר. כמו כן, המשתמש באתר מתחייב לעדכן את המידע  שמסרת במסגרת ההרשמה לאתר.

5.4  החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות שניתן לך על ידה בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו וזאת ללא הודעה מצד החברה.

5.5  החברה רשאית להשתמש במידע האישי של המשתמש באתר לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות ה "cookie". כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כדי שיסרב לכל ה"cookie" או שיתריע על כל ה"cookie" שנשלח אליו. למרות זאת יש לשים לב שחלקים באתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש מסרב לקבל "cookie".

5.6 החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו, תעדכן החברה דף זה כך שהמשתמש יוכל לדעת על כך.

5.7  החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש באתר המתקבל שלא באמצעותה כי אם ע"י גופים שלישיים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון המטפלים/מומחים המופיעים בגלריית המומחים), ואשר אינם בשליטתה של החברה.

5.8  החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיו באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיו של המשתמש באתר לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש זה או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

5.9 החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ו/או ליצירת קשר עם המשתמש ו/או לניתוח סטטיסטי ו/או מסירת מידע סטטיסטי לצד שלישי (מידע שלא יזהה אישית את המשתמש).

5.10 כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

6. הסרה או הגבלה של תכנים באתר

החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים להלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או מהווים הפרה כלשהי של החוק ו/או מכילים וירוס מחשב, והיא רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת וללא כל הודעה על כך.

7. ברירת דין וסמכות שיפוט

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מן השימוש באתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

תקנות ותנאים

ברוכים הבאים לאתר BariMax (להלן "האתר"). אתר  BariMax יספק לכם שירותים הכלולים באתר בכפוף לתקנות ולתנאים הבאים. בעצם הכניסה והשימוש באתר אתם מצהירים כי קראתם את התקנות והתנאים, וכי אתם מבינים אותם ומסכימים לכל הנאמר בהם ללא כל הסתייגות.

 1. סודיות

הנכם מתבקשים לעבור שוב על מסמך הסודיות שלנו, המשמש בסיס לביקורכם באתר, על מנת שתבינו היטב את עיקרי שמירת הסודיות שלנו. מדיניות .פרטיות

 1. זכויות הקניין

כל התוכן המופיע באתר, כגון טקסט, גרפיקה, לוגו, אודיו קליפים, תמונות, אוגדני מידע, ותוכנות (להלן "התוכן"), הם רכושה של BariMax ו/או של מותגיה, ו/או של ספקי ונותני השירותים שלה, והוא מוגן ע"י חוקי שמירת הזכויות הישראלים, האמריקאים, האירופאים והבינלאומיים. אוגדני המידע באתר הזה הם רכושה של BariMax והם מוגנים ע"י חוקי שמירת הזכויות הישראלים, האמריקאים, האירופאים והבינלאומיים.

סמלים מסחריים, לוגו, וסימני שירות המופיעים באתר (להלן "סמלים מסחריים"), הם סמלים רשומים ולא רשומים של BariMax, כל הסמלים האחרים המופיעים באתר ואינם של אתר BariMax או מותגיה, שייכים לבעליהם המקוריים, שעשויים להיות או לא להיות מסונפים לאתר BariMax או למותגיה.

למעט המגבלה המופיעה בסעיף 4 להלן, אין להעתיק, לשכפל, למכור, למכור מחדש, או לנצל בכל דרך שהיא את האתר, תכניו, תמונות ו/או חלק ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב מאת BariMax.

 1. רשות מוגבלת

אתר BariMax מעניק לכם זכות חד פעמית שניתנת לביטול ואינה ייחודית, לעשות שימוש אישי באתר. למען הסר ספק, אין למשתמש באתר שום זכות לשכפל את האתר או חלקים ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אתר BariMax.

הזכות המוגבלת המופיעה בסעיף 4 אינה כוללת: שינוי או הורדה של האתר או תוכנו. עשיית שימוש שאינו אישי ופרטי באתר. ייצור כלשהו של חומר שאוב מן האתר או מתוכנו. איסוף מידע על חשבונותיהם של אחרים. עשיית שימוש בסמלים מסחריים או ב"טקסט מוסווה" ללא הסכמה מראש ובכתב. עשיית שימוש ברובוטים של תוכנה, עכבישים, קרולרים, מכשירי איסוף מידע, או ביצוע כל פעולה שעלולה לגרום לעומס לא סביר על שלד המערכת שלנו. כל שימוש לא מורשה מבטל את הזכות המוגבלת לשימוש באתר על פי סעיף4

 1. החשבון שלכם

אם אתם משתמשים באתר, מחובתכם לדאוג לסודיות חשבונכם, הסיסמה שלכם, והגישה למחשב שלכם, ואתם מסכימים כי אתם אחראיים על כל הפעילות המתבצעת בחשבונכם או בסיסמה שלכם. אם אתם משתמשים באתר בשמו או לטובתו של מישהו אחר, אתם מצהירים כי יש לכם ייפוי כוח ממנו והוא מסכים לכל התקנות והתנאים המופיעים פה, ואתם מקבלים על עצמכם את האחריות לכל נזק שייגרם בגלל שימוש בלתי סביר באתר. אתר BariMax ומותגיה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השירות באתר, לסגור חשבונות, להסיר או לערוך את התוכן, ולבטל את חשבונכם וכל הזמנה שנעשתה על חשבונכם, מכל סיבה שהיא ועל פי החלטה חד צדדית של החברה.

 1. קישורים לצד שלישי

אתר BariMax, מותגיה וספקיה אינם אחראים לכל תוכן של אתרים או דפי אתרים המקושרים לאתר. קישורים המופיעים באתר אינם באחריות אתר BariMax או מותגיה ואין לה אחריות גם לתוכנם, למוצר שהם מציעים, או לספקים שלהם. קישורים שאתם מבצעים מהאתר או אליו הם על אחריותכם בלבד. אתר BariMax, מותגיה או ספקיה אינם אחראים בשום דרך על בדיקת ההצעות של האתרים המקושרים לאתר, אינה נותנת אחריות למוצרים המופיעים בהם, ואינה מבטחת או מעניקה אחריות בשום דרך למוצרים או לתוכן של האתרים המקושרים, כולל מסמכי הסודיות שלהם והתנאים שלהם. האחריות לבדיקת התנאים או התוכן של אתרים מקושרים היא עליכם בלבד. אתר roots, אתר BriAA  ומותגיה וספקיה, מומחים המופיעים בגלריית המומחים וכל המותגים המפורסמים באתר BariMax אינם אחראים בשום דרך לכל נזק שייגרם לכם כתוצאה מהקשר שלכם לאתרים המקושרים לאתרים שלהם, ולא תהיה אחריות על כל וירוס מחשבים שעלול לפגוע בכם, או על פגם במערכת או על כל נזק אחר.

 1. היתר שימוש רעיוני

אתר BariMax ומותגיה רשאים לעשות שימוש כראות עיניהם בכל רעיון, קונספט, או ידע שאתם מעבירים אליהם, לכל מטרה כלשהי, כולל אך ללא הגבלה, ייצור ושיווק מוצרים, ללא הסכמתכם וללא פיצוי.

 1. ילדים

האתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 18.

 1. הזמנה

באפשרותך להזמין מוצרים ישירות מהחברה באמצעות אתר האינטרנט או משרדי החברה. אין כמות מינימלית להזמנה.

הקניין על כל מוצר שהזמנת וסיכון ההפסד עבורו עוברים אליך כאשר המוצרים נמסרים לך.

המוצרים נשוא ההזמנות לא יישלחו עד שישולמו במלואן. את התשלום ניתן לבצע בכרטיס אשראי, העברה בנקאית, מזומן, PAYPAL, או כל שיטה אחרת שהחברה תחליט לקבל.

 1. הנפקת זיכויים

החברה עשויה להנפיק זיכוי במקרים של תשלום יתר, החלפת מוצר או בנסיבות אחרות שבהן לא ניתן לספק את ההזמנה במלואה.

 1. שינויי מחירים

החברה לא תתן  התראה מראש לפני שתשנה את המחירים של המוצרים או השירותים. כמו כן ייתכן ותינתן התראה על שינויי מחירים שנובעים מהתאמה של שיעור המע"מ.

 1. תשלום ללא כיסוי

אם תשלום כלשהו לא יכובד מכל סיבה שהיא, הינך אחראי לשלם מיד לחברה את הסכום המלא שלא שולם. הימנעות מלכסות את התחייבויותיך כלפי החברה מהווה הפרת חוזה והינה עילה יסודית לביטול החוזה ולתביעה משפטית.

 1. תוכנית המשלוח האוטומטי

באתר תותקן בעתיד  תוכנית אופציונלית המאפשרת לך להזמין מהחברה הזמנה שתישלח אליך על בסיס קבוע בתדירות הרצויה לך. ביכולתך לבטל או לשנות את פרטי ההזמנה בכל זמן ומכל סיבה, בהודעה לחברה בלבד ובהתאם לתקנון משלוח אוטומטי.

 1. מדיניות החזרים

החברה תספק החזרים כספיים וזיכויים תמורת רכישות של מוצרים כדלקמן:

 1. מוצרים שנרכשו ישירות מהחברה   והוחזרו לחברה לאחר תיאום מראש ועל חשבון הרוכש בתוך 14 יום מתאריך האספקה יעניקו זיכוי להחזר כספי בשיעור 100% ממחיר הרכישה, לרבות מע"מ ששולם מראש או כל מס אחר, בתנאי שהוחזרו מבלי שנפתחו ובמצב שמאפשר מכירה מחדש. הובלה, מענקים ותגמולים אחרים שקשורים לרכישה ינוכו גם הם.

2.ניתן להחזיר בנפרד מוצרים בתנאי שיוחזרו מבלי שנפתחו ובמצב ראוי למכירה מחדש. ההחזר הכספי עבור המוצרים יחושב לפי המחיר ששולם בפועל.

 1. החברה תהא אחראית להחליף מוצרים שנרכשו ישירות ממנה ונשלחו באופן שגוי או התגלו כפגומים, באם נמסרה לחברה הודעה בעניין בתוך 90 יום מתאריך הרכישה. במקרה שלא ניתן לבצע החלפה, החברה תנפיק זיכוי בגין אותם המוצרים לרכישת מוצרים אחרים או לקבלת החזר כספי מלא של עלות הרכישה.
 2. עליך לשמור ולספק לחברה את מספר הזמנת המכירות מהחשבונית. אופן ההחזר יתבסס על נוהלי התשלום המקומיים ועל אופן התשלום המקורי, למשל העברה בנקאית או מזומן או חיוב בכרטיס אשראי. החברה רשאית לבחור חלופות אחרות כמו זיכוי לרכישת מוצרים בהתאם לחוק.
 3. עליך לקבל "מספר אישור החזרה" מהחברה אותו עליך לסמן במשלוח ההחזרה עצמו אשר יכיל את כל פרטיך ולוודא עם החברה את מען המשלוח להחזרות. החזר כספי או זיכוי לא יכלול את עלויות המשלוח.

החזרי הזמנות משלוח אוטומטי

שירות זה הינו בר ביטול בכל עת. עם זאת, זיכוי מלא יתאפשר רק בגין החודש האחרון טרם הודעת הביטול שבו טרם נשלחו המוצרים. במקרה שהמוצרים נשלחו, הביטול לא יאפשר זיכוי.

 1. מלאי והזמנות נדחות

מידע על המלאי לגבי כל מוצר זמין באתר. אתם יכולים לעשות שימוש במידע הזה כדי לברר אם המוצר שהזמנתם יישלח אליכם בסמוך למועד ההזמנה. אין אנו יכולים להבטיח כי מוצר שהיה במלאי אכן יישלח באופן מיידי, כיוון שהמלאי משתנה באורח יומיומי. במקרים נדירים ייתכן כי המוצר שהזמנתם היה במלאי בעת ביצוע ההזמנה, אבל אזל עד אשר הזמנתכם טופלה. במקרה כזה תקבלו הודעה על כך בדואר האלקטרוני.

הזמנות נדחות הן הזמנות של מוצרים שאינם נמצאים במלאי באותה עת. BariMax תעשה כל מאמץ להחזיר את המוצרים למלאי כמה שיותר מהר, בדרך כלל בתוך 7 ימים. אם לא נצליח לקבל ולשגר אליכם את המוצר שהזמנתם בתוך 14 יום, ניידע אתכם בדואר אלקטרוני. אם מסיבה כלשהי יוחלט כי המוצר הנ"ל מוסר מהמבחר, אנו ניידע אתכם, ונזכה את חשבונכם בסכום ששולם בגינו.

 1. יישוב סכסוכים

יש לראות בתקנות ותנאים אלה חוזה שנערך במדינת ישראל. כל סכסוך הנובע מהקשר שלכם לאתר, זכויותיכם או חובותיכם, ביקורכם באתר או רכישת מוצרי החברה ממותג BariMax  בלבד ובכול פעולה הנובעת מתקנות ותנאים אלה, יופנה לבוררות ויהיה נתון למרות החוק הישראלי, למעט כל סכסוך הנובע מהפרתכם את התקנות והתנאים של ספקי ונותני שירותים לאתר החברה וגופים אלה יחליטו לתבוע אתכם בכול מדינה או בית משפט אחר, ואתם תסכימו לקביעת כל בית משפט כזה.

בוררות תתנהל על פי החוק הרווח באותה עת באגודה הישראלית לבוררות. תוצאות הבוררות יקבלו מעמד של פסק דין של בית משפט. על פי החוק, אין לקשור בין בוררות אחת לאחרת בה מעורב צד שלישי הקשור להסכם זה, בין אם בהליך בוררות או בהליך אחר.

 1. קניה בטוחה

BariMax משקיעה מאמצים רבים באבטחת מידע ושמירה על פרטיות הלקוח. ב- BariMax מאמינים באבטחה מלאה של הליך הקניה ושל פרטיות הגולשים שלנו הטכנולוגיה בה בחרנו לאבטח את האתר היא מהמתקדמות בעולם ומבטיחה שמירה על סודיות. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר בכל מקרה. כל תעבורת המידע הרגיש מוצפנת בפרוטוקול SSL המגן על המידע.

אנו מתחייבים לשמור בסודיות את פרטיך האישיים ואת הקניות שלך, ולא להעבירם לאף גורם אחר בהתאם לאמור בהצהרת הסודיות.

 1. הובלה ומשלוח

אתר  BariMax מספק מספר אפשרויות למשלוח ההזמנה ללקוח כמפורט להלן:

 1. חבילה עד ל 1 ק"ג – נשלחת בדואר רשום רגיל לסניף המקומי או בשירות boxit לנקודת איסוף – עלות 20 ₪ להזמנה שמשקלה  עד 1 ק"ג ותוספת 7 ₪ לכל ק"ג או חלק ממנו. זמן אספקה משוער עד 10 ימי עבודה לסניף הדואר הקרוב לכתובת המשלוח.
 2. חבילה מעל 2 ק"ג נשלחת דרך שירות boxit או דומיו (לא אקספרס). זמן אספקה משוער עד 6 ימי עבודה.
 3. דואר שליחים – עלות 49 ₪ להזמנה שמשקלה עד 2 ק"ג ותוספת של 7 ₪ לכל ק"ג או חלק ממנו. זמן אספקה משוער 5 ימי עבודה.
 4. ברכישה באתר מעל 250 ש"ח – משלוח לתיבת איסוף בנקודות שונות בארץ – לפי נקודות החלוקה של המשלח. ללא תשלום אספקה בתוך 3 ימי עסקים לפי מדיניות המשלח.
 5. משלוח עם שליח ללא חיוב בקנייה בסכום מעל 950 ש"ח ממוצרי האתר.

תנאים כללים למשלוחים וזמני אספקה

הזמנה שתתקבל אחרי השעה 12:00 בימים א-ה תירשם כהזמנה שהתקבלה ביום העבודה הבא.

הזמנה שתתקבל לא ביום עבודה כמפורט תירשם כהזמנה שהתקבלה ביום העבודה הבא.

איסוף עצמי ממשרדי החברה ברעננה – בתיאום מראש בלבד! ההזמנה לא תחויב בדמי משלוח. במקרה זה יש ליצור קשר עם החברה באחת מהדרכים המפורטות באתר. קבלת קהל בימים א-ה בין השעות 10:00-15:30 .

הימים המפורטים בתקנון זה הינם ימי עבודה א-ה בלבד (ללא ימי שישי ושבת, ערבי חג וחג).

 1. הינכם מסכימים בזה כי התקנות והתנאים האלה, ביחד עם מסמך הסודיות שלנו, מהווים הסכם מקיף וכולל ביניכם לבין אתר BariMax, בכל הקשור לשימוש באתר, ומבטלים כל הצעה, הסכם, וכל סוג אחר של התקשרות קודמים.

BariMax שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לערוך שינויים בתקנות ובתנאים האלה כראות עיניה ולהציגם באתר. כל שינוי יהיה תקף מייד עם הצגתו באתר. המשך השימוש באתר מצדכם יהווה הסכמה מראש לשינויים האלה. BariMax תוכל באופן בלעדי לסיים את הזכויות המוענקות לכם על פי תקנות ותנאים אלה. עליכם להסכים ולפעול מידית בהתאם להודעות אלה.

אין בתקנות ובתנאים האלה כדי ליצור ביניכם ובין אתר BariMax, מותגיה או ספקיה, או כל סוכנות, משום שותפות, או כל פעילות משותפת אחרת. אי דרישה של אתר BariMax למילוי חובותיכם על פי הסכם זה אינה מהווה ויתור על דרישה זו בעתיד. כמו כן אין ויתור של אתר BariMax על דרישת פיצוי מהווה ויתור על דרישה כזאת בעתיד. במקרה שאין אפשרות לאכוף או להוציא לפועל פיצוי כלשהו שנקבע לאתר BariMax ע"י בוררות או בית משפט, לא יהפוך דבר זה את התקנות והתנאים לבלתי תקפים באופן כללי. BariMax תנצל את האפשרות להמיר את הפיצוי הבלתי אכיף בפיצוי תקף שיפצה אותה במירב האפשרי, כפי שמופיע בקביעת הפיצוי המקורית.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה או הבהרה בקשר לתקנות ולתנאים,

 1. משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@BariMax.co.il.
 2. שרות לקוחות בטלפון/וצאפ  051-2124100  או בפקס   09-7722389
 3. משלוח דואר לכתובתנו  החוחית 46 רעננה 4372519 .
 4. כניסה לאתר BariMax לחיצה על כפתור "צור קשר"

בהרשמתך לאתר ובביצוע הרכישה, הינך מסכים לתקנות ולתנאים המפורטים במסמך זה ומתחייב לפעול בהתאם. 01/05/2020

BariMax©  נובוקוגיטו בע״מ © כל הזכויות שמורות. תנאים | פרטיות | שאלות נפוצות

give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it .OK

Pin It on Pinterest

Share This

כל המידע שלנו...
בשבילכם!

נשמח לצרף אתכם למשפחת בריאמקס.

הירשמו כאן כדי לקבל עדכונים והטבות, קופונים למוצרים חדשים, מבצעים מיוחדים, פרסומים חדשים בגלריית המומחים ובמרכז המידע ועוד ועוד…

ענת שניאורסון

ענת שניאורסון

אני זמינה ולשרותכם

‏תודה על פנייתך לבריאמקס🌺. איננו זמינים כעת, אך נשיב לך מייד כשנוכל בשעות הפעילות. בימים: א - ה, 09:30 - 18:00. אנא שילחו לנו את הודעתכם ומספר הטלפון שלכם ונחזור אליכם בהקדם 🌺

ענת שניאורסון

היי 👋, זאת ענת.

תודה שפנית אליי.

איך אוכל לעזור לך?

WhatsApp צריכים עזרה?
דילוג לתוכן